Últimas noticias

La Asociación Valenciana de Diabetes apoya la petición de docentes de la Educación Pública Valenciana con menores que padecen enfermedades graves como la diabetes.

imagesCOMUNICAT DE DOCENTS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA VALENCIANA AMB MENORS AMB CÀNCER O ALTRES MALALTIES GREUS.
Docents de l’educació pública valenciana, mares i pares de menors afectats amb diferents tipus de càncer i altres malalties greus, ens hem vist afectats davant la resposta de Conselleria d’Educació a les nostres peticions de reducció del 99.9% de la jornada laboral, per poder tindre cura i atendre amb dignitat i dedicació plena els menors a càrrec nostre.

La resposta que obtenim de Conselleria és sempre la mateixa.

Actualment, sols cinc docents estem “gaudint” d’aquesta reducció, després de reclamar per diferents vies (xarxes socials, mitjans de comunicació, negociacions a través dels sindicats, recursos jurídics contra Conselleria…) per tal de poder atendre els nostres menors per part d’un progenitor.

Fins a aquest curs, sols es concedia aquesta reducció quan els i les menors estaven a cures pal·liatives. Cosa ben lluny de la realitat i del dia a dia de les necessitats que presenten les malalties diagnosticades a les nostres filles i fills.

A més, ens trobem en l’agreujament comparatiu del nostre col·lectiu respecte a altres sectors (tant públics com privats o concertats) els quals sí que disposen i es concedeix aquest grau de reducció.

Atenent a tot el que hem anomenat anteriorment, demanem:

-L’aprovació de la reducció de jornada del 99,9% per a docents amb menors a càrrec amb càncer o altres malalties greus establides a la legislació vigent, durant tota la durada del tractament, independentment que els menors puguen assistir al centre educatiu.

-Adequar les diferents reduccions de jornada a la realitat de les necessitats de la malaltia.

-Aplicar la reducció tant a docents funcionaris com interins (amb substitucions o vacants).

-Facilitar i agilitzar el tràmit de la reducció de jornada per part de la Conselleria d’Educació.

-Substituir les reduccions de jornada des del dia 1 de setembre o des del dia de resolució del tràmit.

#permisosdocentsreals

permisosdocentsreals@gmail.com

COMUNICADO DE DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA VALENCIANA CON MENORES CON CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES GRAVES.

Docentes de la educación pública valenciana, madres y padres de menores afectados con diferentes tipos de cáncer u otras enfermedades graves, nos hemos visto afectados por la respuesta de Consejería de Educación a nuestras peticiones de reducción del 99.9% de la jornada laboral, para poder cuidar con dignidad y dedicación plena los menores a nuestro cargo.

La respuesta se repite. Y siempre es la misma.

Actualmente, cinco docentes estamos “disfrutando” de esta reducción después de exponer y reclamar por diferentes vías (redes sociales, medios de comunicación, negociaciones a través de sindicatos, recursos jurídicos contra Consejería…) para poder atender a nuestros menores como se merecen por parte de uno de los progenitores.

Hasta este curso, solo se concedía este grado de reducción cuando las o los menores se encontraban en curas paliativas.

Cosa que, por supuesto, nadie queremos que ocurra.

Además, sabemos y tenemos constancia, que está habiendo un agravio comparativo con otros sectores (tanto públicos, concertados o privados) donde sí que se dispone y se concede este grado de reducción.

Con todo lo expuesto, pedimos:

– La aprobación de la reducción de la jornada al 99,9% para docentes con menores con cáncer u otras enfermedades graves establecidas en la legislación vigente, durante todo el tratamiento, independientemente de que los menores puedan asistir al centro educativo.

– Adecuar las diferentes reducciones de jornada a la realidad de las necesidades de cada enfermedad.

– Aplicar la reducción tanto a docentes funcionarios como interinos (con sustitución o vacante).

-Facilitar y agilizar los trámites para la reducción de jornada por parte de la Consejería de Educación.

-Sustituir las reducciones de jornada desde el día 1 de septiembre o desde el primer día que se resuelve el trámite.

#permisosdocentsreals

permisosdocentsreals@gmail.com

Iniciar sesión en Google para guardar lo que llevas hecho. Más información
*Obligatorio
El teu suport és important. Ompli el formulari i sigues part de la millora.
Si vols contactar amb nosaltres: permisosdocentsreals@gmail.com